1. Inleiding

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren of die aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Securitas verwerkt en verzamelt persoonsgegevens, onder andere van sollicitanten, (potentiële) kandidaten of personen die zich oriënteren op een baan bij Securitas. Wij proberen er alles aan te doen om jouw persoonsgegevens privé en veilig te houden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
In deze Privacyverklaring staat informatie over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt met betrekking tot die gegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en alle websites in het kader van de werving en selectie van Securitas, waaronder www.werkenbijsecuritas.nl . De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De laatste versie kun je bekijken via deze webpagina.
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop jouw persoonsgegevens door Securitas worden verwerkt, dan kun je contact opnemen met onze Data Protection Officer; Securitas Nederland B.V., t.a.v. Data Protection Officer, De Corridor 3a, 3621 ZA Breukelen

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1  Het kan zijn dat Securitas de volgende (documenten met) gegevens van je verwerkt:
 • Naam, adres en woonplaats;
 • E-mailadres, telefoonnummer en andere contractgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht en identificatienummer;
 • Opleidings- en sollicitatiegegevens, zoals (motivatie)brief, curriculum vitae, diploma’s, opleidingen, cijferlijsten, stages en werkervaring;
 • Pasfoto en – op vrijwillige basis – een video(introductie);
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld (gegevens van door jou opgegeven) referenties, getuigschriften en informatie op publieke middelen (zoals sociale media);
 • Interactiegegevens, zoals jouw surf- en klikgedrag op websites van Securitas (www.werkenbijsecuritas.nl), IP-adres en (overig) contact met Securitas, door middel van cookies.
2.2  Een screening van sociale media kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. We screenen je sociale media alleen als we daar een gerechtvaardigde reden voor hebben, de screening noodzakelijk is en de gegevens die we onderzoeken relevant zijn voor de functie waar je op solliciteert.
2.3 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, kan Securitas niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of handelingen die worden verricht op basis van de door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Als je persoonsgegevens aan ons verstrekt, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van die gegevens.

3. Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens

3.1 Het kan zijn dat Securitas de gegevens via verschillende kanalen verzamelt of ontvangt:
 • Via geschreven formulieren;
 • Via werkenbijsecuritas.nl, online formulieren;
 • Via Securitas campagne-websites, online formulieren;
 • Via telefonisch contact;
 • In contacten van persoon tot persoon.
3.2 Het kan zijn dat wij jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou ontvangen, van een andere entiteit van de Securitas Group, van een zakenpartner of uit algemeen beschikbare gegevens.

4. Wanneer en met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

4.1 Securitas verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om contact met je op te kunnen nemen en te kunnen reageren op vragen, feedback, sollicitaties of verzoeken als je daarvoor een formulier (op een van onze websites) hebt ingevuld, een bericht hebt gestuurd, gegevens hebt achtergelaten of (telefonisch) contact met ons hebt gehad;
 • Om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de vacature waarop je solliciteert en te bepalen of we de sollicitatieprocedure willen voortzetten en/of om te bekijken of er een (andere) interessante vacature voor jou beschikbaar is of komt en je daarvoor te kunnen benaderen;
 • Om contact met je op te kunnen nemen en je uit te kunnen nodigen voor een of meer (sollicitatie)gesprekken, en je tijdens de sollicitatieprocedure te kunnen testen en beoordelen;
 • Om (het gebruik van) onze websites te verbeteren en optimaliseren;
 • Om je uit te kunnen nodigen voor recruitment events van Securitas;
 • Voor extra onderzoek, bijvoorbeeld omdat je solliciteert naar een functie waarbij je in aanraking komt met geld of vertrouwelijke informatie;
 • Voor het verstrekken van informatie over relevante vacatures op basis van informatie die je zelf hebt doorgegeven (Job Alerts);
 • Voor de interne controle en bedrijfsbeveiliging van Securitas;
 • Voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

5. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

5.1 Securitas kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan:
 • Bedrijven die deel uitmaken van de Securitas Group, om een van de doeleinden in deze Privacyverklaring te bereiken;
 • Bij Securitas (of bij bedrijven die deel uitmaken van de Securitas Group) werkzame personen, meer specifiek de personen die binnen het kantoor betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure;
 • Opdrachtgevers waar we jou kunnen voorstellen dan wel waar je via Securitas aan het werk gaat;
 • Derden, zoals analytische consultant en gegevensopslagbedrijven, die in opdracht van Securitas diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld consultants die (voor de betreffende functie vereiste) screenings uitvoeren;
 • Andere derden, met jouw toestemming, of als sprake is van een wettelijke verplichting.
5.2 In bepaalde gevallen kan het ook zijn dat Securitas jouw persoonsgegevens verstrekt aan de overheid, overheidsinstanties, wettelijke instanties, toezichthouders en handhavende instanties, wanneer wij dat moeten doen, bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van de rechter of de wet.
5.3 Het delen van persoonsgegevens door Securitas gebeurt op basis van een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, jouw toestemming en/of ter uitvoering van de (totstandkoming van) een overeenkomst. Securitas zal jouw persoonsgegevens alleen verstrekken aan partijen die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van jouw gegevens. Het delen gebeurt allemaal in overeenstemming met de doelen zoals genoemd in deze Privacyverklaring.

6. Doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de eer

6.1 Securitas streeft ernaar jouw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens doorgegeven moeten worden naar landen buiten de EER, om een van de doeleinden te bereiken.
6.2 Securitas zal jouw gegevens alleen doorgeven naar een derde in een land buiten de EER na een grondige check en/of ondertekening van een specifieke overeenkomst, om ervoor te zorgen dat deze derde een passend beschermingsniveau voor jouw persoonsgegevens biedt en – als dat (wettelijk) vereist is – jou hierover goed informeert, ervoor zorgt dat jij jouw rechten kan uitoefenen en effectieve wettelijke middelen aan jou verstrekt.

7. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

7.1 Securitas vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij nemen daarom alle administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de privacy en veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen en om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen toegang, verlies, misbruik, verstrekking, wijziging of vernietiging. Echter voor geen enkele website kan 100% veiligheid worden gegarandeerd. Voor onbevoegde, ongeoorloofde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten de controle van Securitas ligt, kan Securitas niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden. Bij Securitas werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en moeten zich houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van jouw gegevens.
7.2 Voordat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan een derde, zullen wij altijd waarborgen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

8.1 Securitas bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.
8.2 Gegevens worden in principe vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je bij ons in dienst treedt of als je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer (en ten hoogste een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure) te bewaren.
8.3 Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden ze geanonimiseerd of verwijderd.

9. Dit zijn je rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

9.1 Securitas doet haar uiterste best om jouw rechten te respecteren en te verwezenlijken. Jouw rechten bestaan uit:
 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens:
 • Het recht op correctie van jouw persoonsgegevens:
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens, tenzij wij een goede reden hebben om de persoonsgegevens toch te verwerken of niet te verwijderen, zoals een wettelijke verplichting;
 • Het recht op bezwaar;
 • Het recht op beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de gegevens (mogelijk) onjuist zijn of de gegevens niet meer nodig zijn;
 • Het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens; en
 • Het recht op intrekking van een door jou gegeven toestemming.
9.2 Als je contact met ons opneemt voor de uitoefening van deze rechten, dan vragen wij in het onderwerp duidelijk aan te geven dat het gaat om privacy. Houd er rekening mee dat we je kunnen vragen je te legitimeren, zodat wij kunnen controleren of het verzoek inderdaad van jou komt.
9.3 Securitas zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de manier zoals de wet voorschrijft. De rechten zijn niet altijd van toepassing. Houd er rekening mee dat wij jou kunnen verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, het verzoek kunnen weigeren en persoonsgegevens kunnen uitsluiten van het verzoek op grond van toepasselijke (privacy)regelgeving. Als wij niet aan jouw verzoek tegemoet komen, dan zullen we toelichten waarom.
9.4 Bij klachten over hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, of andere zorgen over je privacy, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 maart 2021. De meest recente versie van de Privacyverklaring vind je op: www.werkenbijsecuritas.nl/privacy
Job alert

Mis nooit een interessante vacature